TERMAT DHE KUSHTET E FAQES SE INTERNETIT

TERMAT DHE KUSHTET E FAQES SE INTERNETIT

TERMINI E CONDIZIONI D’USO - Κεντρική Εικόνα

TERMAT DHE KUSHTET E FAQES SE INTERNETIT

Këto Terma dhe Kushte të faqes së internetit përbëjnë termat dhe kushtet e përdorimit të kësaj faqeje, e cila është krijuar dhe i takon Kompanisë me emrin tregtar MEGA DISPOSABLES SA (në tekstin e mëtejmë "Kompania"), zyra e regjistruar e të cilit është në Acharnes, Attiki (148, Dekelias str.). Përdoruesit e faqes aktuale të internetit janë të këshilluar që të lexojnë me kujdes termat dhe kushtet këtu para se të vazhdojnë.

Në rast se përdoruesi ka ndonjë kundërshtim ndaj ndonjë prej këtyre Termave dhe Kushteve të faqes së internetit, përdoruesi nuk duhet të vazhdojë me përdorimin e kësaj faqeje  interneti.

 

2. Vetëm të rriturit kanë të drejtë të aksesojnë këtë faqe interneti dmth njerëzit mbi 18 vjeç.

 

3. Ne i drejtojmë vëmendjen e përdoruesve në vijim: (a) Postimi i përmbajtjes së internetit në lidhje me produktet e kompanisë nuk përbën nxitje, këshillim ose nxitje të ndonjë veprimi që lidhet me një rezultat financiar, propozim për çfarëdo lloj marrëveshje ose (b) materiali informativ që është i disponueshëm në këtë faqe interneti nuk është domosdoshmërisht i saktë apo i përditësuar, ndërsa është e mundur që ai të mos jetë plotësisht i azhornuar deri në momentin e aksesimit ose të ketë qenë subjekt i ndryshimeve apo shtimit nga palët e treta pa dijeninë apo miratimin paraprak të kompanisë (c) përdoruesit këshillohen dhe inkurajohen të konfirmojnë saktësinë, plotësinë dhe statusin e përditësuar të çdo informacioni që është dhënë nëpërmjet kësaj faqeje interneti.

 

4. Përdorimi i kësaj faqe interneti duhet të bëhet vetëm për qëllime ligjore dhe në një mënyrë që nuk kufizon ose parandalon përdorimin e saj nga palët e treta. Përdoruesi është i detyruar të veprojë në përputhje me ligjin, praktikën e drejtë dhe kushtet e përdorimit këtu dhe të mos vazhdojë me veprime apo lëshime që mund të shkaktojnë dëme ose mosfunksionim të faqes ose të ndryshojnë përmbajtjen e saj. Veprimet që vijnë në konflikt me ato të mësipërme konsiderohen indikative, por pa u kufizuar në to, në vijim:

- shkeljen e çdo të drejte që lidhet me pronën intelektuale të kompanisë ose të palëve të treta

-pengimi i funksionimit ose qasja e vizitorëve në faqen e internetit të Kompanisë

-shkaku i dëmtimit të ndonjë pale të tretë

- instalimin, publikimin, promovimin ose transferimin e viruseve ose programeve me qëllim të keq në ose nëpërmjet faqes së internetit aktuale

 

5. Kompania nuk garanton mjeshtërinë, disponueshmërinë ose sigurinë e internetit, përdorimin e saj ose qasjen në të. Përdoruesit këshillohen dhe pritet që, me përgjegjësinë e tyre, të marrin të gjitha masat e nevojshme të sigurisë për sigurinë dhe integritetin e sistemit.

 

6.  Përmbajtja e internetit është e mbrojtur nga të drejtat e pronësisë intelektuale të kompanisë ose të palëve të treta (përkatësisht: markat tregtare, tekstet, grafika, imazhet etj.). Markat që shfaqen në faqen e internetit i përkasin ekskluzivisht kompanisë dhe çdo lloj përdorimi pa miratimin me shkrim të kompanisë është rreptësisht e ndaluar. Për më tepër, pa pëlqimin me shkrim të Kompanisë, plotësimi ose dublikimi i pjesshëm, modifikimi, ri-botimi, riprodhimi, transmetimi ose në ndonjë mënyrë tjetër shfrytëzimi i elementeve nga përmbajtja e kësaj faqeje interneti është rreptësisht e ndaluar, duke përjashtuar shprehimisht thjesht kopjimin, ruajtjen ose ripublikimin individual të elementeve të mësipërme, me kusht që treguesi i kësaj faqeje si burim nuk do të eliminohet dhe se këto elemente nuk do të përdoren për qëllime komerciale.

Për më tepër, është e ndaluar ndryshimi ose prishja e cilësimeve të sigurisë, arkitektura ose faqosja e faqes së internetit ose shkaku i çdo lloj ndërhyrjeje në përdorimin ose specifikimet teknike, në emër të cilitdo përdorues.

 

7. Puna e mirëmbajtjes kërkohet të kryhet rregullisht, në mënyrë që faqja e internetit të funksionojë normalisht dhe të përditësohet në baza të rregullta, gjë që mund ta bëjë përdorimin e kësaj faqe interneti të pamundur për aq kohë sa kjo punë zgjat. Është e pranuar shprehimisht nga përdoruesit e kësaj faqeje interneti që Kompania nuk mban përgjegjësi për qasjen e pasuksesshme të përdoruesve në këtë faqe interneti, për shkak të arsyeve të përmendura më lart ose për shkak të ndërprerjes së saj nga Kompania për çfarëdo arsye tjetër dhe kompania nuk është e detyruar të bëjë njoftim paraprak tek përdoruesit e kësaj faqeje.

 

8. Faqja aktuale e internetit e është e mundur të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta për lehtësimin dhe informimin e përdoruesit, të cilën përdoruesi këshillohet të lexojë me kujdes gjatë vizitës së tij / saj në to. Çdo lidhje tjetër e mundshme e internetit aktuale përmes lidhjeve të veçanta (lidhjet, hyperlinks, banners etj.) në ndonjë faqe tjetër nuk nënkupton ndarjen e përgjegjësisë, në emër të kompanisë, për përmbajtjen e kësaj faqes tjetër, cilësinë e produkteve të saj ose shërbimet që paraqiten si dhe politikat që kjo faqe interneti miraton për mbrojtjen e të dhënave personale.

 

9. Pa paragjykuar referencat e mundshme të veçanta të kushteve të tanishme, përgjegjësia e mundshme e Kompanisë do të kufizohet në veprimet apo mosveprimet e vetë kompanisë ose të shtohen në kuadrin aktual, për shkak të mashtrimit apo neglizhencës së rëndë.

Përdoruesit e kësaj faqe interneti mbajnë përgjegjësi ndaj kompanisë për çdo dëmtim të mundshëm që mund t'i shkaktohet kompanisë dhe / ose ndonjë pale të tretë, si pasojë e mospërputhjes me kushtet e tanishme.

 

10.Kushtet e përdorimit të internetit në këtë faqe drejtohen nga ligji Grek dhe çdo mosmarrëveshje që lidhet me të do të përcaktohet në kompetencën ekskluzive të gjykatave të Athinës.

 

11. Përsa i përket mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe përdorimit të mundshëm të tyre në kontekstin e kësaj faqe interneti, zbatohet Politika për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, e ngarkuar në këtë faqe interneti. Ju lutemi referojuni lidhjes së mësipërme për detaje të mëtejshme.

 

12. Faqja e internetit aktuale përdor cookies, me qëllim që të lehtësojë përdorimin e saj. Shumica e shfletuesve janë programuar fillimisht për të pranuar cookies. Në çdo kohë, mund të vendosni shfletuesin tuaj për të pranuar të gjitha cookies, disa cookies ose pa cookies. Në rastin e fundit, do të çaktivizoni përdorimin e një pjese të faqeve të internetit. Përveç kësaj, mund t'i vendosni preferencat tuaja në shfletuesin tuaj në një mënyrë që të informoheni sa herë që një cookie të ruhet në pajisjen tuaj. Ju lutem vini re se në rast se e çaktivizon cookies, është e mundur që ju të mos keni përdorimin më të mirë të mundshëm, të zakonshëm të faqes së internetit. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni: Politika e Cookies.

 

 13. Përdorimi i faqes aktuale të internetit kërkon dhe nënkupton pranimin e termave aktualë si një e tërë, duke përfshirë politikën ekzistuese për mbrojtjen e të dhënave personale dhe politikat e cookies. Kompania mund të vazhdojë në çdo kohë me ndryshimin e afateve të tanishme, duke përfshirë politikat e mësipërme, dhe çdo ndryshim do të zbatohet nga data kur është postuar në faqen aktuale të internetit. Si rezultat, përdoruesit këshillohen të kontrollojnë rregullisht kushtet e përdorimit, në mënyrë që të informohen për ndryshimet e mundshme dhe, në rast se vazhdojnë të përdorin faqen e internetit, supozohet se ata kanë pranuar kushtet e ndryshuara të përdorimit. Në fund të kushteve të përdorimit përmendet data e përditësimit të fundit.

 

14. Në rast se përdoruesi ka ndonjë paqartësi ose pyetje në lidhje me faqen aktuale të internetit ose dëshiron të komunikojë me kompaninë për çfarëdo arsye, ai / ajo mund t'i drejtohet detajet e mëposhtme të kontaktit: [email protected].

 

Përditësimi i fundit: 22/4/2020

 

TERMAT DHE KUSHTET E FAQES SE INTERNETIT | Babylino

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.